KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN LUAR JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA TAHUN 2018


logo.png

Sebagaimana yang diketahui umum, Jabatan telah melakukan pelbagai penambahbaikan dalam perkhidmatan selaras dengan dasar kerajaan dan keperluan pelanggan semasa. Oleh itu sepanjang tahun 2018, pelbagai penambahbaikan perkhidmatan direncanakan bagi memastikan Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

Sehubungan dengan itu, satu kajian diadakan untuk mendapat maklumbalas terhadap pelaksanaan berkenaan daripada pelanggan dan pegawai yang berurusan di Jabatan Imigresen Malaysia. Segala maklumat dan jawapan yang diberikan oleh responden berhubung kajian ini akan dirahsiakan. Maklumat yang diperolehi hanya akan digunakan untuk kajian ini sahaja.

 

Jika terdapat sebarang pertanyaan, tuan/puan bolehlah berhubung terus melalui alamat seperti tersebut di bawah : -

 

Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

Aras 5, Ibu Pejabat Imigresen Malaysia

W.P PUTRAJAYA.

Tel              : 03 – 8880 1271

Faksimili     : 03 – 8880 1276

 

Mengandungi 4 bahagian dalam soalselidik ini

Peringatan di atas kerahsiaan.
Kajian ini adalah tidak bernama.
Rekod jawapan kaji selidik tidak mengandungi apa-apa maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda, melainkan jika soalan kaji selidik jelas menanyakannya. Jika anda menggunakan token untuk mencapai kaji selidik ini, sila pastikan token ini tidak disimpan bersama-sama dengan jawapan anda. Ia diuruskan dalam pangkalan data yang berasingan dan hanya akan dikemaskini untuk menunjukkan apa anda lakukan (atau tidak) dalam menyempurnakan kajian ini. Tidak ada cara yang hampir sama token pengenalan dengan maklumbalas kaji selidik.

 

Mengandungi 10 dalam soalselidik ini